Парични Преводи

Парични Преводи

Входящи / Изходящи Преводи

Широката мрежа от клонове и кореспондентски сметки на Зираат по цял свят Ви дават възможност да осъществявате валутни преводи бързо и сигурно.

За целта посете най-близкия офис на Зираат, като е необходимо да представите на банковия служител, с цел нормалното и точно изпълняване на операцията, следните задължителни за валутните преводи реквизити:

  • Форма за превод - /по образец на Зираат Банк/ в която се посочват име и адрес на изпращача/получателя; IBAN; BIC ( SWIFT ) код на банката на получателя и на кореспондентската банка ( ако има такава )
  • Статистическа форма
  • Документи указващи причината на превода - Договор, фактури , други
  • Декларации по Закона за мерките за изпиране на пари /чл 8 ал. 1 и 5/ и по чл 4 пар 7 и чл 6 пар 5 т 3 
  • Декларация по чл 2 ал 1 от Наредба за сведения и документи представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към 3-ти страни.
  • Статистическа форма
  • Статистическа форма – за преводи над 100 000 лева или or равностойност в друга валута съгласно Наредба 27 на БНБ чл 3 параграф 11
  • За покупко продажба в чужда валута клиентите следва да попълнят Форма за обмяна на валута /по образец на банката/

Вальори на валутните преводи:

Преводи за Турция

Към Зираат Банк Турция, преводите преминават по сметката на получателя в рамките на същия ( ако са наредени до 15:00 часа ) или на следващия работен ден;

Вальори на валутните преводи:

Преводи за Турция

Към Зираат Банк Турция, преводите преминават по сметката на получателя в рамките на същия ( ако са наредени до 15:00 часа ) или на следващия работен ден;

Към други банки

Преводи в ЕВРО и Щатски долари:

  • Нормален вальор – 2 работни дни;
  • Експресен вальор – на същия или на следващия работен ден.

Клоновете на Зираат Банк обслужват преводи в евро чрез използването на платежните сисетми - Таргет, Сепа или чрез банка кореспондент в зависимост от желанието на клиента.

Нареждания чрез платежната сиситема Таргет могат да се изпълнят он-лайн.

Провизион (Теглене на суми от сметки в клоновете на Зираат Банк – Турция )

За извършването на трансфер на средства от Турция в България, е необходимо да представите валиден международен паспорт или валидни и в двете държави документи за самоличност*. За да се възползвате от намаленията за студенти и пенсионери, освен горепосочените документи, трябва да представите документи, удостоверяващи вашия статут**.

Ако в системата на Зираат Банк – Турция имате сканиран подпис и той съвпада с положения от вас в Искането за теглене, операцията се извършва он-лайн. Он-лайн операциите могат да бъдат осъществени в следните валутни единици: TRY, EUR, USD.

Ако в системата нямате сканиран подпис, тегленето се извършва оф-лайн чрез изпращане на попълнено от Вас Искане за теглене в клона в Турция, където е открита сметката. В този случай операциите могат да бъдат извършени само в ЕUR и USD.

Необходими документи: Международен паспорт В случай че нямате паспорт е необходимо да представите турски документ за самоличност, на който има TC номер и българска лична карта

* Необходими документи: международен паспорт или документи валидни в Турция – турски кимлик, шофьорска книжка (с изписан TCKN номер) както и валидна за България – лична карта

** Необходими документи: за намаление за студенти е нужен документ, доказващ статута им (удостоверение, студентска книжка, ISIC карта или друг такъв документ)

Кореспонденти