Сметки и Депозити

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

В офисите на Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София може да откриете разплащателни сметки в левове (BGN), евро (EUR),турски лири (TRY), щ атски долари (USD), швейцарски франкове (CHF) и британски паунди (GBP).

СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

В офисите на Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София може да откриете  депозити в лева (BGN), евро (EUR) и щатски долари (USD). Срочността на депозитите е 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца.

Приетите от Банката суми по депозит на Клиента, независимо от техния брой и валута, са гарантирани чрез Фонда за гарантиране на влоговете в банките до размер 196.000,00 лева, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 

Платежната сметка за основни операции се предлага само в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица навършили 18 години, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.

По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции.

Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги.

Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или друга банка на територията на страната.

Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от Банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на договор.

Нашият екип от професионалисти ще Ви съдейства и отговори на всички Ваши въпроси.