Парични Преводи

Входящи / Изходящи Преводи

Широката мрежа от клонове и кореспондентски сметки на Зираат по цял свят Ви дават възможност да осъществявате валутни преводи бързо и сигурно.

За целта посете най-близкия офис на Зираат , като е необходимо да представите на банковия служител ,с цел нормалното и точно изпълняване на операцията, следните задължителни за валутните преводи реквизити:

  • Форма за превод- /по образец на Зираат Банк/ в която се посочват име и адрес на изпращача/получателя; IBAN; BIC ( SWIFT ) код на банката на получателя и на кореспондентската банка ( ако има такава ).
  • Статистическа форма
  • Документи указващи причината на превода- Договор, фактури , други
  • Декларации по Закона за мерките за изпиране на пари /чл 8 ал. 1 и 5/ и по чл 4 пар 7 и чл 6 пар 5 т 3 
  • Декларация по чл 2 ал 1 от Наредба за сведения и документи представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на пресгранични преводи и плащания към 3-ти страни. Статистическа форма
  • Статистическа форма – за преводи над 100 000 лева или or равностойност в друга валута съгласно Наредба 27 на БНБ чл 3 параграф 1 1
  • За покупко продажба в чужда валута клиентите следва да попълнят Форма за обмяна на вялута /по образец на банката/

Вальори на валутните преводи: Преводи за Турция

Към Зираат Банк Турция, преводите преминават по сметката на получателя в рамките на същия ( ако са наредени до 15:00 часа ) или на следващия работен ден.

Към други банки:

Преводи в ЕВРО и Щатски долари:

  • Нормален вальор – 2 работни дни;
  • Експресен вальор – на същия или на следващия работен ден.

Клоновете на Зираат Банк обслужват преводи в евро чрез използването на платежните сисетеми- Таргет, Сепа или чрез банка кореспондент в зависимост от желанието на клиента

Нареждания чрез платежната сиситема Таргет могат да се изпълнят он-лайн.

За разплащания в местна валута клоновете на Зираат Банк използват он-лайн платежна система РИНГС или национална платежна система Бисера като средствата да по сметка на наредителя от 1 час до 1 работен ден.

Всички преводи към банки в страната и в чужбина са под сктриктното спазване на законовите и подзаконови нормативни актове в тази връзка.