Новини о Обяви
 • Вашите права при извършване на плащания в Европа

  Вашите права при извършване на плащания в Европа

 • Information about protecting your deposits

  Questions and Answers about deposit guarantee  Download

 • Защита на вашите влогове

  Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете, 2019  Download

 • „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855

  Уважаеми клиенти,

  „Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София“ КЧТ Ви уведомява, че е взискател по изпълнително дело 20167340400855, по описа на ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, с рег. № 734 на КЧСИ, с район нa действие Окръжен съд - Габрово, по което се продава следният недвижим имот:

  Поземлен имот с идентификатор 14218.503.315 по КК и КР на град Габрово, община Габрово, област Габрово, одобрени със заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, без последващо изменение, с площ 4142 кв.м., с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Орловска“. Номер по предходен план :1504 „а“, в квартал 13

  Обявена публична продан: от 24.03.2019г. до 24.04.2019г.

  Начална цена, от която ще започне наддаването на имота, е 214 560 (двеста и четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Върху цената не се дължи ДДС.

  Лице за контакт: ЧСИ ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА, рег. № 734 – тел.: 066/802880, 066/862880

Кореспондентски Сметки

Зираат Банк поддържа широка кореспондентска мрежа с Банки по цял свят с цел удовлетворяване на нуждите на клиентите си в областта на международните транзакции.

Повече информация

Клонова Мрежа

Клоновата мрежа на Зираат Бнак в България включва клоновете в София, Пловдив, Кърджали и Варна.

Повече информация